Bài Tập Về Mệnh Đề Chỉ Mục Đích

Mệnh đề chỉ mục đích: to/ in order to, in order thay/ so as to/ so that là những kết cấu ngữ pháp chúng ta thường hay gặp mặt phải trong các bài thi giờ Anh. Cũng có khá nhiều bạn nhầm lẫn giữa các cấu tạo này cơ mà bị mất điểm vào cái bài kiểm tra, cho nên IELTS Vietop xin chia sẽ với chúng ta cấu trúc điểm ngữ pháp này và bài bác tập có đáp án để bạn dễ ôn luyện hơn nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề chỉ mục đích

Bạn vẫn xem: bài tập mệnh đề chỉ mục đích có đáp án


*

*

Mệnh đề chỉ mục tiêu trong giờ đồng hồ Anh

Các mệnh đề chỉ mục đích to/ in order to, in order thay/ so as to/ so that đều có nghĩa là để mà.

To – infinitive

In order to

So as khổng lồ + V (bare- inf.)

Ví dụ:

I try to study to pass my next exam.He studies hard so as not lớn fail in the exam

S + V + so that + S + will/would + V(bare)

in order that can/ could

in order that can/ could

Ví dụ:

I try all my best to lớn study English in order that I can find a better job.He hurried so that he wouldn’t miss the train.

For + nouncũng hoàn toàn có thể được dùng làm nói đến mục tiêu của ai khi làm cho điều dì đó.

Ví dụ:

She went back lớn school for further education (cô ấy trở lại trường để học thêm)

– bạn có thể dùng to-infinitive hoặc for+ verb-ing để nói về công dụng của một vật.

Ví dụ:

This knife is only used lớn cut/ for cutting bread. (Con dao này chỉ được dùng để làm cắt bánh mỳ.)

– Nhưng họ không sử dụng for+ verb-ing để nói về một hành động cụ thể.

Ví dụ:

I used this knife to lớn cut bread. (Tôi dùng bé dao này để giảm bánh mì.)

– cấu trúc for + object+ lớn + infinitive hoàn toàn có thể đuọc dùng để làm nói đến mục đích liên quan hành động của người nào khác.

Ví dụ:

I left the door unlocked for Harry to lớn get in. (Tôi dường như không khóa cửa để Harry vào được.)

Bài tập

1. He left trang chủ early _________ he could arrive at the station on time.

A. Because of B. In order lớn C. Although D. So that

2. He works hard_________ help his family.

A. So as that B. In order to lớn C. In order that D. A and B are correct

3. She turned down the radio so that she wouldn’t disturb the neighbors.

A. She turned down the radio so as not to disturb the neighbors.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Những Chuyến Đi Hay❤️ Status Du Lịch, Những Câu Nói, Stt Hay Về Du Lịch

C. She turned down the radio in order that she wouldn’t disturb the neighbors.

D. All are correct.

4. He gave me his address. He wanted me to visit him.

A. He gave me his address so as lớn visit him.

B. He gave me his address for me in order to visit him.

C. He gave me his address in order for me to lớn visit him.

D. He gave me his address in order lớn for me visit him.

5. He studies hard. He doesn’t want khổng lồ fail in the exam.

He studies hard _________fail in the exam.

A. Not khổng lồ B. So as not to C. In order to D. So that

6. Mary jogs everyday ________ chiến bại weight.

A. So she can B. So that she can C. Because she can D. So that to

7. You should look up the meaning of the new in the dictionary _______ misuse it

A. So as lớn B. To lớn C. So as not lớn D. So that

A. So that B. & C. Because D. As a result

9. He turned off the lights before going out _______ waste electricity.

A. So that not B. As not khổng lồ C. In order that not D. So as not to

Đáp án

1. D 6. B

2. B 7. C

3. D 8. A

4. C 9. D

5. B

Chúc bạn làm việc tập với thi đạt kết quả cao. Và hãy phân tách sẻ nội dung bài viết Sử dụng mệnh đề chỉ mục tiêu trong IELTS này nếu như bạn thấy bổ ích nhé!