Olympic Tiếng Anh Lớp 7

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận cha Đình

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận bố Đình là tài liệu xem thêm dành cho chúng ta học sinh đang sẵn sàng bước vào kỳ thi Olympic. Mời các bạn tham khảo đề thi Olympic giờ Anh lớp 7 dưới đây để làm quen với kết cấu đề thi và có hướng ôn luyện giỏi nhất.

Bạn đang xem: Olympic tiếng anh lớp 7

UBND QUẬN ba ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)Thời gian làm bài bác : 60 phút

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. Catch B. Cough C. Cucumber D. Centre2. A. Cucumber B. Durian C. Dust D. Useful3. A. Affect B. Energy C. Absent D. Helpful4. A. Diet B. Dish C. Slice D. Ripe5. A. Spinach B. Disappear C. Again D. Vacation6. A. Bus B. Fun C. Unhappy D. Lettuce7. A. Distance B. Happy C. Táo khuyết D. Calendar8. A. Invitation B. Invite C. Finish D. Miss9. A. Red B. Calendar C. Address D. Except10. A. Book B. Cook C. Took D. Cool


II. Choose the word that has stress on the second syllable. (2,5pts)

1.A. Skillful B. Again C. Entertainment D. Teenager2. A. Amount B. Lemonade C. Absent D. Measure3. A. Normal B. Office C. Explore D. Temperature4. A. Different B. Disease C. Engineer D. Capital5. A. Modern B. Children C. Energy D. Improve6. A. Viewer B. Stadium C. Appointment D. Vessel7. A. Chopstick B. Teenager C. Athletics D. Modern8. A. Moderate B. Simple C. Invite D. Doctor9. A. Hospital B. Lifestyle C. Vegetables D. Important10. A. Competition B. Selection C. Measure D. Oceanic


III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. Doesn’t she B. Don’t I C. Won’t she D. Will she

2. It was nice to lớn meet all my friends ___________________ Christmas.

A. In B. On C. By D. At

3. I hope you ____________ the exams.

A. Will pass B. Can pass C. Could pass D. Pass

4. He _____________ lớn finish his homework before watching TV.

A. Have B. Should C. Ought D. Must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

Xem thêm: Nơi Bán Máy Cắt Cỏ Mitsubishi Tu43 Pfd Công Suất Lớn Nòng 40Mm

A. Unless B. If C. Until D. Without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. For B. Khổng lồ C. With D. At

7. My children watched the film with great ______.

A. Interesting B. Interested C. Interest D. Interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. To open B. Opening C. Opened D. Open


9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. Lượt thích B. Likes C. Don’t like D. Doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. A fine weather B. The fine weather C. Fine weather D. An fine weather


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 1.073 Lượt xem: 2.855 Dung lượng: 113 KB
Liên kết cài về

Link h3qvn.com chính thức:

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận ba Đình h3qvn.com Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA