PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ X^4+4

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử x^4+4

chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

x4+ 4

= (x2)2+ 22

= x4+ 2.x2.2 + 4 – 4x2

(Thêm sút 2.x2.2 để sở hữu HĐT (1))

= (x2+ 2)2– (2x)2

(Xuất hiện HĐT (3))

= (x2+ 2 – 2x)(x2+ 2 + 2x)


Xem thêm: Điện Thoại Xiaomi Note 3 Pro, Điện Thoại Xiaomi Redmi Note 3 Pro 2 Sim

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!
*

d) x4+ 2x3- 4x – 4 = (x4– 4) + (2x3– 4x) = (x2– 2)(x2+ 2) + 2x(x2– 2)

= (x2– 2)(x2+ 2 + 2x) = (x - √2)( x + √2)( x2+ 2 + 2x)


Ta có:(x^4+4)

(=x^4+4x^2+4-4x^2)

(=left(x^2+2 ight)^2-left(2x ight)^2)

(=left(x^2-2x+2 ight)left(x^2+2x+2 ight))


x 4 - 5 x 2 + 4 = x 4 - 4 x 2 - x 2 + 4 = x 4 - 4 x 2 - x 2 - 4 = x 2 x 2 - 4 - x 2 - 4 = x 2 - 4 x 2 - 1 = x + 2 x - 2 x + 1 x - 1


x 4 - 2 x 3 - 2 x 2 - 2 x - 3 = ( x 4 − 1 ) − ( 2 x 3 + 2 x 2 ) − ( 2 x + 2 ) = ( x 2 + 1 ) ( x 2 − 1 ) − 2 x 2 ( x + 1 ) − 2 ( x + 1 ) = ( x 2 + 1 ) ( x − 1 ) ( x + 1 ) − 2 x 2 ( x + 1 ) − 2 ( x + 1 ) = ( x + 1 ) ( x 2 + 1 ) ( x − 1 ) − 2 x 2 – 2 = ( x + 1 ) ( x 2 + 1 ) ( x − 1 ) − 2 ( x 2 + 1 ) = ( x + 1 ) ( x 2 + 1 ) ( x – 1 − 2 ) = ( x + 1 ) ( x 2 + 1 ) ( x − 3 )


x^4 - 2x^3 - 2x^2 - 2x - 3

= x^4 - 1 - 2x^3 - 2x^2 - 2x -2

= ( x - 1 ) ( x + 1 ) ( x^2 + 1 ) - 2x^2 ( x +1 ) - 2 ( x +1 )

= ( x + 1 ) < ( x -1 ) ( x^2 + 1 ) - 2x^2 - 2 >

= ( x + 1 ) < ( x - 1 ) ( x^2 + 1 - 2 ( x^2 - 1 ) >

= ( x + 1 ) < ( x - 1 ) ( x^2 + 1 ) - 2 ( x - 1 ) ( x + 1 ) >

= ( x + 1 ) ( x - 1 ) < ( x^2 + 1 ) - 2 ( x +1 )

= ( x + 1 ) ( x - 1 ) ( x^2 +1 - 2x - 2 )

= ( x + 1 ) ( x - 1 ) ( x^2 - 2x - 1 )


Bài 1: Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử:

1)x3+ 2x2- 6x - 27

2)12x3+ 4x2- 27x - 9

3)x4- 25x2+ 20x - 4


x⁴ + x²y² +y⁴

= (x²)² + x²y² + (y²)²

= (x²)² + x²y² + (y²)² + x²y² - x²y²

= (x²)² + 2 x²y² + (y²)² - x²y²

= (x² + y²)²- (xy)²

=(x² + y² + xy)(x² + y² - xy)


toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên