Present perfect simple, present perfect continuous

*
Yêu Anh VănHãy học những gì bạn thích!
Present perfect continuous and simple (So sánh thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

Present perfect continuous and simple (So sánh thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)


A.Nghiên cứu ví dụ sau:

Ann’s clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling.

Bạn đang xem: Present perfect simple, present perfect continuous

Quần áo của Ann dính toàn sơn. Cô ấy đang sơn trần nhà.

The ceiling was white. Now it is blue. She has painted the ceiling.

Trần nhà trước đây màu trắng. Bây giờ nó màu xanh. Cô ấy đã sơn trần nhà.

Has been painting là thì present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn): Ở đây chúng ta quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động đã hoàn tất hay chưa. Ở ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc.

Has painted là thì present perfect simple (thì hiện tại hoàn thành): Ở thì này, điều quan trọng là sự hoàn thành của hành động. Has painted là một hành động đã hoàn tất. Chúng ta quan tâm đến kết quả của hành động chứ không phải bản thân hành động đó.

So sánh các ví dụ sau:

My hands are very dirty. I’ve been repairing the car.

Tay tôi rất bẩn. Tôi đang sửa xe.

The car is OK again. I’ve repaired it.

Chiếc xe giờ lại tốt rồi. Tôi đã sửa nó.

She’s been smoking too much recently. She should smoke less.

Gần đây cô ấy hút thuốc quá nhiều. Cô ấy nên hút ít đi.

Xem thêm: Công Việc Part Time Ở Rạp Chiếu Phim Lương Cao, Nhân Viên Bán Thời Gian

Somebody has smoked all my cigarettes. The packet is empty.

Ai đó đã hút hết thuốc của tôi. Gói thuốc trống rỗng rồi.

It’s nice to meet you again. What have you been doing since we last met?

Rất mừng gặp lại bạn. Bạn đã làm gì từ khi chúng ta gặp nhau lần sau cùng?

Where’s the book I gave you? What have you done with it?

Cuốn sách tôi đã tặng bạn đâu rồi? Bạn đã làm gì với nó?

Where have you been? Have you been playing tennis?

Bạn đã ở đâu vậy? Bạn đã chơi quần vợt phải không?

Have you ever played tennis?

Bạn đã từng chơi quần vợt chưa?

Chúng ta dùng thì continuous để hỏi hay nói how long - bao lâu (cho hành động vẫn còn đang xảy ra)

How long have you been reading that book?

Bạn đã đọc cuốn sách đó được bao lâu rồi?

Mary is still writing letters. She’s been writing letters all day.

Mary vẫn đang còn viết thư. Cô ấy đã viết thư cả ngày hôm nay.

They’ve been playing tenis since 2 o’clock.

Họ đã chơi quần vợt từ lúc 2 giờ.

Chúng ta dùng thì simple để hỏi hay nói how much, how many hay how many times (cho những hành động đã kết thúc)

How many pages of that book have you read?

Bạn đã đọc được bao nhiêu trang của cuốn sách rồi?

Mary has written ten letters today.

Hôm nay Mary đã viết được mười lá thư.

They’ve played tennis three times this week.

Họ đã chơi quần vợt ba lần trong tuần này.

Một số động từ (ví dụ như know/like/believe) không được dùng với thì continuous.