LỜI BÀI HÁT 青春修炼手册 / CẨM NANG TÔI LUYỆN THANH XUÂN

Nhập bất cứ thông tin gì về bài xích hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung ứng việc tìm kiếm với tiếng Việt không vết và có dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát 青春修炼手册 / cẩm nang tôi luyện thanh xuân

kǎi: Gēnzhe wǒ zuǒshǒuyòushǒu yīgè màn dòngzuòyòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòxǐ: Zhè shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒyuán: Gēnzhe wǒ bíziyǎnjīng cái yīdòng ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéhé qīngchūn yǒu tài huàn shàng xīzhuāngpèidài yī kèlā de mèng zhè shìjiè de tàiyángyīnwèi zìxìn cáinéng bǎ wǒ zhào liàngzhè wǔtái de zhōngyānghé: Yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒuyīgè màn dòngzuòyòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòzhè shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒgēnzhe wǒ túng zǐ yǎnjīngdòng yīdòng ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéqīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicèchéng zhǎng dàduō hǎoyǒuxiē xiǎng zuò jiù zuòwèile míngtiān de zìjǐ gǔzhǎngkǎi: Zhè shìjiè de tàiyángyīnwèi zìxìn cáinéng bǎ wǒ zhào liàngzhè wǔtái de zhōngyānghé: Yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒuyīgè màn dòngzuòyòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòzhè shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒgēnzhe wǒ bí zǐ yǎnjīngdòng yīdòng ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéqīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicèchéng duìbùqǐxiàng qián chōng bù kèqìyīlù yǒu nǐ chōngmǎn dòuzhì wúxiàn dònglìhé: Nánzǐhàn méiyǒu shé me shū bù qǐzhèngtài xiūliàn chénggōng de mìjíyuán: Gēnzhe wǒ zuǒshǒu yòushǒuyīgè màn dòngzuòxǐ: Yòushǒu zuǒshǒu màn dòngzuò chóngbòkǎi: Zhè shǒu gē gěi nǐ kuàilènǐ yǒu méiyǒu ài shàng wǒhé: Gēnzhe wǒ túng bấn zǐ yǎnjīngdòng yīdòng ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuài huàn bù tíng fēnggéqīngchūn yǒu tài duō wèizhī de cāicèchéngzhǎng de fánnǎo suàn shénme

Xem thêm: Xây Nhà 2 Tầng Giá 200 Triệu Đẹp, Xây Nhà 2 Tầng Giá 200 Triệu Ở Đẹp Khó Cưỡng

*

kǎi: gēnzhe wǒ zuǒshǒuyoushǒu yīge man dongzuoyoushǒu zuǒshǒu man dongzuo chongboxǐ: zhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒyuan: gēnzhe wǒ biziyǎnjīng dong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggehe qīngchūn yǒu tai huan shang xīzhuāngpeidai yī kelā de meng zhe shijie de taiyangyīnwei zixin caineng bǎ wǒ zhao liangzhe wǔtai de zhōngyānghe: yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu youshǒuyīge man dongzuoyoushǒu zuǒshǒu man dongzuo chongbozhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒgēnzhe wǒ bi zǐ yǎnjīngdong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggeqīngchūn yǒu tai duō weizhī de cāicecheng zhǎng daduō hǎoyǒuxiē xiǎng zuo jiu zuoweile mingtiān de zijǐ gǔzhǎngkǎi: zhe shijie de taiyangyīnwei zixin caineng bǎ wǒ zhao liangzhe wǔtai de zhōngyānghe: yǒu gēnzhe wǒ zuǒshǒu youshǒuyīge man dongzuoyoushǒu zuǒshǒu man dongzuo chongbozhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒgēnzhe wǒ bi zǐ yǎnjīngdong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggeqīngchūn yǒu tai duō weizhī de cāicecheng duibuqǐxiang qian chōng bu keqiyīlu yǒu nǐ chōngmǎn douzhi wuxian donglihe: nanzǐhan meiyǒu she me shū bu qǐzhengtai xiūlian chenggōng de mijiyuan: gēnzhe wǒ zuǒshǒu youshǒuyīge man dongzuoxǐ: youshǒu zuǒshǒu man dongzuo chongbokǎi: zhe shǒu gē gěi nǐ kuailenǐ yǒu meiyǒu ai shang wǒhe: gēnzhe wǒ bi zǐ yǎnjīngdong yīdong ěrduǒzhuāng guāi shuǎ shuai huan bu ting fēnggeqīngchūn yǒu tai duō weizhī de cāicechengzhǎng de fannǎo suan shenme