Thành Ngữ Tiếng Trung Thông Dụng

1.

Bạn đang xem: Thành ngữ tiếng trung thông dụng

爱屋及乌 / ài wū jí wū / yêu thương ai yêu thương cả lối đi lối về 2. 安居乐业 / ān jū lè yè /: định cư lạc nghiệp 3. 百闻不如一见 / bǎi wén bù rú yī jiàn /:Trăm nghe không bằng một thấy 4. 半斤八两 / bàn jīn bā liǎng / Kẻ tám lạng, fan nửa cân nặng 5. 班门弄斧 / bān mén nòng fǔ /: Múa rìu qua đôi mắt thợ 6. 避坑落井 / phân bì kēng luò jǐng /: kiêng vỏ dưa chạm mặt vỏ dừa 7. 差之毫厘,谬以千里 / chà zhī háo lí ,miù yǐ qiān lǐ /: sai một li, đi một dặm 8. 沉鱼落雁 / chén bát yú luò yàn / Chim sa cá lặn 9. 出生牛犊不怕虎 / chū shēng niú dú bù pà hǔ / Điếc không sợ hãi súng 10. 唇亡齿寒 / chún wáng chǐ hán / Môi hở răng giá 11. 此一时,彼一时/ cǐ yī shí ,bǐ yī shí / Sông tất cả khúc, người có những lúc 12. 打草惊蛇 / dǎ cǎo jīng shé /: Đánh rắn hễ cỏ/ Rút giây cồn rừng 13. 调虎离山 / diào hǔ lí shān /: Điệu hổ li sơn

*
14. 对牛弹琴 / duì niú tán qín /: Đàn gảy tai trâu/Nước đổ lá khoai/ nước đổ đầu vịt 15. 飞来横祸 / fēi lái héng huò / Tai bay vạ gió 16. 改邪规正 / gǎi xié guī zhèng /: Cải tà quy chủ yếu 17. 各自为政 / gè zì wéi zhèng /: táo bạo ai nấy làm 18. 狗急跳墙 / gǒu jí tiào qiáng / Chó cùng hoàn thành dậu 19. 过河拆桥 / guò hé chāi qiáo /: Qua mong rút ván, Ăn cháo đá bát 20. 含辛茹苦 / hán xīn rú kǔ / Ngậm đắng nuốt cay 21. 魂飞魄散 / hún fēi pò sàn/ Hồn cất cánh phách lạc 22. 浑水摸鱼 / hún shuǐ mō yú / vượt nước đục thả câu 23. 家家有本难念的经 / jiā jiā yǒu běn nán niàn de jīng / mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh 24. 姜还是老的辣 / jiāng háishì lǎo de là / Gừng càng già càng cay 25. 近朱者赤,近墨者黑 / jìn zhū zhě chì ,jìn tìm zhě hēi/: sát mực thì đen, sát đèn thì rạng 26. 九死一生 / iǔ sǐ yī shēng / Thập tử duy nhất sinh 27. 狼心狗肺 /láng xīn gǒu fèi/ lòng lang dạ thú 28. 临时抱佛脚 /lín shí bào fó jiǎo/ Nước đến chân mới nhảy 29. 龙飞凤舞 /lóng fēi fèng wǔ/: Rồng cất cánh phượng múa 30. 落叶归根 /luò yè guī gēn/: Lá rụng về nơi bắt đầu 31. 面朝黄土背朝天 /miàn cháo huáng tǔ bēi cháo tiān/ phân phối mặt mang đến đất, bán lưng cho trời 32. 铭心刻骨/刻骨铭心/míng xīn kè gǔ/kè gǔ míng xīn/:Khắc cốt ghi trọng tâm 33. 弄巧成拙 /nòng qiǎo chéng zhuō/ chữa trị lợn lành thành lợn què 34.

Xem thêm: Dịch Vụ Cho Vay Trả Góp Dành Cho Khdn, Home Credit Vietnam

破财免灾 /pò chiếc miǎn zāi / Của đi thay fan 35. 破镜重圆 /pò jìng nệm yuán/ Gương đổ vỡ lại lành 36. 骑虎难下 /qí hǔ nán xià/: Cưỡi trên sống lưng cọp (Tình rứa tiến thoái lưỡng nan) 37. 骑马找马 / qí mǎ zhǎo mǎ /: Đứng núi này trông núi nọ 38. 棋逢对手 / qí féng duì shǒu /: Kỳ phùng địch thủ 39. 千方百计 / qiān fāng bǎi jì /: Trăm phương ngàn kế 40. 倾家荡产 / qīng jiā dàng chǎn / khuynh gia bại sản 41. 入乡随俗 / rù xiāng suí sú /: Nhập gia tùy tục 42.守株待兔 /shǒu zhū dài tù/: Ôm cây chờ thỏ/ Há miệng chờ sung 43. 树欲静而风不止 /shù yù jìng ér fēng bù zhǐ/ Cây ước ao lặng nhưng gió chẳng đừng 44. 水落石出 /shǔi luò shí chū/: Cháy nhà mới ra phương diện chuột

45. 铁杵磨成针 /tiě dò chéng zhēn /: bao gồm công mài sắt, bao gồm ngày bắt buộc kim 46. 亡羊补牢 / wáng yáng bǔ lếu /: Mất bò mới lo có tác dụng chuồng 47. 卧薪尝胆 /wò xīn cháng dǎn / Nằm sợi nếm mật 48. 无风不起浪 /wú fēng bù qǐ làng/ không có lửa làm sao có sương 49. 无米之炊 /wú mǐ zhī chuī / ko bột cạnh tranh gột nên hồ 50. 喜新厌旧 /xǐ xīn yàn jiù /: có mới nới cũ 51. 引蛇出洞 /yǐn shé chū chiếc /: Dụ rắn thoát ra khỏi hang 52. 衣来伸手饭来张口 /yī lái shēn shǒu fàn lái zhāng kǒu / cơm bưng nước rót 53. 一箭双雕 /yī jiàn shuāng diāo / Một mũi tên trúng hai đích 54. 异国他乡 /yì guó tā xiāng /: Đất khách quê tín đồ 55. 一回生二回熟 /yī huí shēng èr huí shú/: Trước kỳ lạ sau quen 56. 以卵击石 /yǐ luǎn jī shí /: mang trứng trọi đá 57. 以貌取人 /yǐ mồng qǔ rén/: Trông mặt mà bắt tưởng tượng 58. 远水救不了近火 /yuǎn shuǐ jiù bù liǎo jìn huǒ /: Nước xa không cứu giúp được lửa sát 59. 怨天尤人 /yuàn tiān yóu rén / Than thân trách phận 60. 以小人之心度君子之腹 /yǐ xiǎo rón rén zhī xīn duó jūn zǐ zhī fù /: lấy bụng đái nhân mà đo lòng quân tử 61. 以一当十 /yǐ yī dāng shí/: mang một trọi mười 62. 以子之矛,攻子之盾 /yǐ zǐ zhī máo ,gōng zǐ zhī dùn /: Gậy ông đập sườn lưng ông 63. 斩草除根 /zhǎn cǎo chú gēn /: Nhổ cỏ buộc phải nhổ tận cội 64. 坐吃山空 /zuò chī shān kōng/: Miệng ăn núi lở 65. 贼喊捉贼 /zéi hǎn zhuō zéi /: Vừa đánh cắp vừa la làng 66. 坐井观天 /zuò jǐng guān tiān/: Ếch ngồi lòng giếng 67. 走马观花 /zǒu mǎ guān huā/: Cưỡi ngựa xem hoa 68. 做贼心虚 /zuò zéi xīn xū/: có tật lag mình 69. 坐视不救 / zuò shī bù jiù/: Thấy chết không cứu