Lập Trình Shell Trong Linux

Trong Linux để đối kháng giản hóa công việc, chúng ta có thể biên soạn thảo các kịch phiên bản (shell script), app phục vụ công việc giúp mang đến việc quản trị khối hệ thống mạng trở đề nghị nhẹ nhàng hơn.

1. Shell script

Dùng biên soạn thảo những kịch bản, tiện ích phục vụ các bước quản trị khối hệ thống mạng.Nội dung shell script

Bạn đang xem: Lập trình shell trong linux

– đổi mới môi trường: do khối hệ thống tạo ra, thiết lặp môi trường thao tác làm việc cho môi trường thiên nhiên (vd: hầu như lệnh hệ thống, vệt nhắc, …)

– Xem phát triển thành môi trường

#env

– Thiết lập biến môi trường

#export ten=”oktot”#echo $ten //xem lại biến đổi vừa thiết lặp#echo $PATH //xem đường dẫn của đổi mới #unset ten //xóa biến

– biến đổi do người tiêu dùng tạo ra: Không cần khai báo biến phân minh chữ in và chữ thường Gán giá chỉ trị mang đến biến


#echo “clear chao $ten, tuoi cua ban la: $tuoi”#echo “`clear` chao $ten, tuoi cua ban la: $tuoi”

Tham số:

-n: in ko xuống dòng-e: cách xử lý ký tự quánh biệt : tab : xuống dòng : về đầu dòngv: tab đứng– Ví dụ


clearread -p “Nhap vao so a: ” aread -p “Nhap vao so b: ” btong=`expr $a + $b`echo -e “ Tong: $a + $b = $tong”hieu=`expr $a – $b`echo -e “ Hieu: $a – $b = $hieu”tich=`expr $a * $b`echo -e “ Tich: $a * $b = $tich”thuong=`expr $a / $b`echo -e “ Thuong: $a $b = $thuong”

5. Logon script– /etc/profile: là file cất script logon xúc tiến cho vớ cà user bên trên hệ thống– sản xuất user nv1/123, nv2/123– Ví dụ:


6. Biên soạn thảo bannerTạo banner hiển thị khi user singin vào hệ thống– chế tạo ra banner

#vi /etc/bannerecho “***************************************”echo –e “ trang web oktot”echo –e “ Dia chỉ: TpHCM”echo –e “ Tieu chi: Free, phân tách se kien thuc mang đến moi nguoi”echo –e “ Ban dang login bang user `who` ”

– mang đến banner chuyển động khi user login

#vi /etc/bannerShitf+g: cuối fileo: thêm dòngsh /etc/banneresc+: x– Login nv1 //khảo sát

7. Tuyên bố if

Dạng 1if điều kiệnthen lệnhfi

Dạng 2if điều kiệnthen lệnhelse lệnhfi

Phép toán đối chiếu số:

n1 –eq n2 (n1=n2) n1 –gt n2 (n1>n2)n1 –ge n2 (n1>=n2) n1 –le n2 (n1n1 –lt n2 (n1read -p “Nhap so a: ” aread -p “Nhap so b: ” bread -p “Nhap so c: ” cmax=$aif < $max -lt $b >then max=$bfiif < $max – lt $c >then max=$cfiecho “So lon nhat la: $max”

#sh lab1Phép so sánh chuỗi


str1 = str2 str1 > str2str1 >= str2 str1 str1 str2str1 != str2

-n str1: đúng ví như độ dài str1>0-z str1: đúng ví như độ dài str1=0

VD: nhập tên phần mềm, kiểm tra ứng dụng đó được cài đặt chưa

Nếu chưa: hỏi cũng muốn cài khôngNếu rồi: hỏi có muốn chạy không#vi lab2


clearread –p “Nhap ten phan mem: ” pmemif < -z `rpm –qa $pmem` >then read –n1 –p “$pmem chua duoc cai, ban co muon cai khong (Y/N): ” ansif < $ans = “Y” > || < $ans = “y” >**


Xem thêm: Báo Cáo Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Tiếp Công Dân, Giải Quyết Khiếu Nại Tố CáoThis site uses Akismet lớn reduce spam. Learn how your phản hồi data is processed.

April 19, năm nhâm thìn

April 19, năm nhâm thìn

April 19, năm 2016

April 19, năm nhâm thìn

April 19, năm nhâm thìn

April 19, năm nhâm thìn

April 19, năm 2016

April 19, năm nhâm thìnHướng dẫn thiết lập webserver trên localhost nhằm chạy wordpressHướng dẫn cấu hình IP ILO sever HP DL380 Gen10CentOS 8 – reviews về hệ quản lý điều hành Linux (P1)Lòng hàm ân cũng là một trong loại trí tuệ


Nguyễn Quí Đức - August 25, năm 2016 0

Võ tình thương - April 26, 2018 0