Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ 11

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài xích tập chất hóa học lớp 9Chương 1: những loại hợp hóa học vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập chuỗi bội nghịch ứng hóa học hợp chất vô cơ và biện pháp giải
Trang trước
Trang sau

Bài tập chuỗi bội phản ứng hóa học hợp hóa học vô cơ và cách giải

Với bài tập chuỗi bội nghịch ứng hóa học hợp chất vô cơ và phương pháp giải môn chất hóa học lớp 9 để giúp học sinh nắm vững lý thuyết, biết phương pháp giải các dạng bài bác tập tự đó đầu tư ôn tập công dụng để đạt tác dụng cao trong số bài thi môn hóa học 9.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 11

*

I. Lý thuyết và cách thức giải

Dạng bài này bao gồm một chuỗi các phản ứng hóa học yêu cầu yêu cầu học viên phải núm chắc sơ đồ, cũng giống như mối contact giữa những hợp hóa học vô cơ, cụ thể:

a/ Sơ thiết bị các loại hợp chất vô cơ:

*

b/ Sơ đồ vật mối tương tác giữa các chất vô cơ:

*

Các bước dứt chuỗi làm phản ứng:

- cách 1: Xác định đúng chuẩn các hóa học trong chuỗi (nếu chuỗi phản ứng chất hóa học ẩn chất).

- cách 2: Viết phương trình phản bội ứng hóa học.

II. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: chấm dứt chuỗi bội nghịch ứng sau:

SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO

Hướng dẫn giải:

1) 2SO2 + O2

*
2SO3

2) SO3 + H2O → H2SO4

3) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

4) ZnSO4 dư + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4

5) Zn(OH)2

*
ZnO + H2O

Ví dụ 2: dứt chuỗi phản bội ứng sau với viết phương trình bội phản ứng hóa học:

Ca

*
A
*
B
*
C

Hướng dẫn giải:

Các hóa học A, B, C theo thứ tự là :

Ca

*
CaO
*
Ca(OH)2
*
CaCO3

Các phương trình phản ứng hóa học:

(1) 2Ca + O2

*
 2CaO

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ + H2O

*

III. Bài bác tập tự luyện

Bài 1: 

*

Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học mang lại chuỗi phản ứng trên.

Xem thêm: Điện Thoại Intex Aqua Lite : 2 Sim 3G, Android 5, Trên Tay Intex Aqua Lite: 2 Sim 3G, Android 5

Hướng dẫn giải:

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3

*
 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Bài 2: chấm dứt chuỗi bội nghịch ứng sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH → NaHCO3

Hướng dẫn giải:

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3

Bài 3: Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học mang lại chuỗi làm phản ứng sau:

MgCO3 → MgSO4 → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO → MgSO4.

Hướng dẫn giải:

(1) MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 + H2O

(2) MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓

(3) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

(4) Mg(OH)2

*
MgO + H2O

(5) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Bài 4: 

Cu CuO

*
*

Cu(NO3)2 

*
*

CuO Cu(OH)2

Viết phương trình bội nghịch ứng hóa học cho chuỗi phản ứng trên.

Hướng dẫn giải:

(1) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) 2Cu(NO3)2

*
2CuO + 4NO2 + O2

(4) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Bài 5: 

FeS2 + O2

*
 A + B

A + O2

*
 C

C + D → Axit E

E + Cu → F + A + D

A + D → Axit G

Xác định A, B, C, D, E, F, G và ngừng các phương trình làm phản ứng hóa học trên.

Hướng dẫn giải:

(1) 4FeS2 + 11O2

*
 8SO2 + 2Fe2O3

(2) 2SO2 + O2

*
2SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

(5) SO2 + H2O → H2SO3

A: SO2

B: Fe2O3 

C: SO3

D: H2O 

E: H2SO4 

F: CuSO4 

G: H2SO3

Bài 6: 

? + ? → CaCO3 ↓ + ?

Al2O3 + H2SO4 → ? + ? 

NaCl + ? → ? + ? + NaOH

KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?

Hướng dẫn giải:

(1) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + 2NaOH

(2) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

(3) 2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2

(4) 2KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + K2CO3 + 2H2O

Bài 7: Viết phương trình phản ứng hóa học mang lại chuối bội phản ứng sau:

Al → Al2O3 → NaAlO2 →Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → AlCl3→ Al(NO3)3

Hướng dẫn giải:

1) 4Al + 3O2

*
2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓

4) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓

Bài 8: hoàn thành sơ vật phản ứng sau:

MnO2

*
Cl2
*
HCl
*
X
*
FeCl2 + FeCl3

Hướng dẫn giải:

1) MnO2 + 4HCl

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) Cl2 + H2

*
 2HCl(k)

(3) HCl (k) + H2O → dd HCl

(4) 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

B: H2

C: Fe3O4 

X: HCl

Bài 9: Thay các chữ cái bằng các công thức hóa học phù hợp và xong xuôi các làm phản ứng sau:

A + H2SO4 → B + SO2 + H2O

B + NaOH → C + Na2SO4 

C → D + H2O

D + H2 → A + H2O

A + E → Cu(NO3)2 + Ag

Hướng dẫn giải:

A: Cu 

B: CuSO4

C: Cu(OH)2 

D: CuO

E: AgNO3

Phương trình bội phản ứng hóa học:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4+ SO2 + 2H2O

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 

Cu(OH)2 

*
CuO + H2O

CuO + H2

*
Cu + H2O

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Bài 10: ngã túc và xong xuôi phương trình phản bội ứng:

A → B + CO2

B + H2O → C

C + CO2 → A + H2O

A + H2O + CO2 → D

D

*
A + H2O + CO2

Hướng dẫn giải:

A: CaCO3B: CaOC: Ca(OH)2D: Ca(HCO3)2

Phương trình bội nghịch ứng hóa học:

CaCO3 

*
CaO + CO2

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CaCO3+ H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2

*
CaCO3 + H2O + CO2


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, h3qvn.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện lớp 9 đến con, được tặng ngay miễn giá thành khóa ôn thi học kì. Bố mẹ hãy đk học thử cho nhỏ và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!