Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Hóa Học

Từ vựng giờ Anh siêng ngành hóa học là văn bản nền tảng quan trọng mà fan học lĩnh vực hóa học buộc phải nắm được để có thể nghiên cứu, cập nhật kiến thức từ bỏ tài liệu tương tự như những bứt phá trong ngành này ngơi nghỉ khắp địa điểm trên ráng giới. Bài viết này sẽ ra mắt trọn bộ từ vựng tiếng Anh siêng ngành hóa học thường gặp nhất.

Bạn đang xem: Dịch tiếng anh chuyên ngành hóa học


*

Key Takeaways

Ngành hóa học được tạo thành 5 nhánh chính: Organic Chemistry, Inorganic Chemistry, Physical Chemistry, Biochemistry, và Analytical Chemistry.

Từ vựng chủ đề tiếng Anh chuyên ngành hóa học chia sẻ về các hóa hóa học cơ bản, đa số phản ứng chất hóa học và các thuật ngữ thông dụng.

Bài viết cung cấp thêm thông tin về tài liệu tiếp thu kiến thức như mối cung cấp sách, nguồn trang web và những ứng dụng cho việc tra cứu và học tập.

Xem thêm: Thiết Kế Đẹp: Kích Thước Ảnh Bìa Page : Kích Cỡ Chuẩn Nhất 2021

Ngành hóa học tiếng Anh là gì?

Ngành chất hóa học tiếng Anh thương hiệu tiếng Anh là chemistry, một ngành khoa học liên quan đến việc xác minh các kết cấu vật chất, tìm hiểu thuộc tính của chúng và cách những chất tương tác, kết phù hợp với nhau tạo ra thành chất mới.

Ngành hóa học hoàn toàn có thể được chia thành 5 nghành nghề chính, bao gồm:

Organic Chemistry: Hóa hữu cơ

Inorganic Chemistry: Hóa vô cơ

Physical Chemistry: Hóa lý

Biochemistry: Hóa sinh

Analytical Chemistry: Hóa phân tích

Từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành hóa học

Từ vựng (Vocabulary)

Phiên âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

absolute temperature

ˈæbsəluːt ˈtɛmprɪʧə

nhiệt độ tốt đối

absolute zero

ˈæbsəluːt ˈzɪərəʊ

nhiệt độ không (0) giỏi đối

accuracy

ˈækjʊrəsi

sự chủ yếu xác

acid

ˈæsɪd

axit

base

beɪs

bazơ

alkaline

ˈælkəlaɪn

kiềm

amphoteric

ˌæmfəˈterɪk

lưỡng tính

precipitate

prɪˈsɪp.ə.teɪt

chất kết tủa

acid dissociation constant

ˈæsɪd dɪˌsəʊsɪˈeɪʃən ˈkɒnstənt

hằng số phân ly axit

activated complex

ˈæktɪveɪtɪd ˈkɒmplɛks

phức phù hợp hoạt hóa

activation energy

ˌæktɪˈveɪʃ(ə)n ˈɛnəʤi

năng lượng hoạt hóa

activity series

ækˈtɪvɪti ˈsɪəriːz

chuỗi hoạt động

actual yield

ˈækʧʊəl jiːld

thu nhập thực tế

addition reaction

əˈdɪʃ(ə)n ri(ː)ˈækʃən

phản ứng cộng

absorption

ædˈsɔːpʃ(ə)n

hấp phụ

alcohol

ˈælkəhɒl

cồn

bond energy

bɒnd ˈɛnəʤi

năng lượng liên kết

binary compound

ˈbaɪnəri ˈkɒmpaʊnd

hợp hóa học nhị phân

calorimetry

ˌka-lə-ˈri-mə-tər

nhiệt lượng

catalyst

ˈkætəlɪst

chất xúc tác

anode

ˈæn.oʊd

cực dương

cathode

ˈkæθəʊd

cực âm

chain reaction

ʧeɪn ri(ː)ˈækʃən

phản ứng dây chuyền

chemical equation

ˈkɛmɪkəl ɪˈkweɪʃən

phương trình hóa học

circuit

ˈsɜːkɪt

mạch

common ion effect

ˈkɒmən ˈaɪən ɪˈfɛkt

hiệu ứng ion

conductance

kənˈdʌktəns

độ dẫn

condensation

ˌkɒndɛnˈseɪʃən

sự ngưng tụ

covalent bond

kəʊˈveɪlənt bɒnd

liên kết cộng hóa trị

crystal lattice

ˈkrɪstl ˈlætɪs

mạng tinh thể

denature

diːˈneɪʧə

biến tinh, sự thay đổi tính, sự phát triển thành chất

diffusion

dɪˈfjuːʒən

khuếch tán

electrolysis

ɪlɛkˈtrɒlɪsɪs

điện phân

enantiomer

i-ˈnan-tē-ə-mər

chất đối quang, đồng phân quang đãng học

energy level

ˈɛnəʤi ˈlɛvl

mức năng lượng

functional group

ˈfʌŋkʃənl gruːp

nhóm chức năng

geometrical isomer

ʤɪəˈmɛtrɪkəl isomer

đồng phân hình học

ground state

graʊnd steɪt

trạng thái cơ bản

inhibitor

ɪnˈhɪbɪtə

chất ức chế

molar volume

ˈməʊlə ˈvɒljʊm

khối lượng mol

neutralization reaction

ˌnjuːtrəlaɪˈzeɪʃən ri(ː)ˈækʃən

phản ứng trung hòa

organic compound

ɔːˈgænɪk ˈkɒmpaʊnd

hợp chất hữu cơ

pressure

ˈprɛʃə

sức ép

product

ˈprɒdʌkt

sản phẩm

quantum theory

ˈkwɒntəm ˈθɪəri

lý thuyết lượng tử

radioactive

ˌreɪdɪəʊˈæktɪv

phóng xạ

redox reaction

redox ri(ː)ˈækʃən

phản ứng oxi hóa - khử

reversible reaction

rɪˈvɜːsəbl ri(ː)ˈækʃən

Phản ứng thuận nghịch

salt

sɒlt

muối

saturated

ˈsæʧəreɪtɪd

bão hòa

Second law of thermodynamics

ˈsɛkənd lɔː əv ˌθɜːməʊdaɪˈnæmɪks

định vẻ ngoài II nhiệt rượu cồn lực học

semiconductor

ˌsɛmɪkənˈdʌktə

chất chào bán dẫn

shielding effect

ˈʃiːldɪŋ ɪˈfɛkt

hiệu ứng bít chắn

significant figure

sɪgˈnɪfɪkənt ˈfɪgə

con số đáng kể

solubility

ˌsɒljʊˈbɪlɪti

độ hòa tan

solvent

ˈsɒlvənt

dung môi

standard temperature and pressure

ˈstændəd ˈtɛmprɪʧər ənd ˈprɛʃə

nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn

stoichiometry

ˌstɔɪ.kiˈɑː.mə.tri

Phép tỷ lượng

strong nuclear force

strɒŋ ˈnjuːklɪə fɔːs

lực hạt nhân mạnh

surface tension

ˈsɜːfɪs ˈtɛnʃən

sức căng bề mặt

synthesis

ˈsɪnθɪsɪs

sự tổng hợp

temperature

ˈtɛmprɪʧə

nhiệt độ

thermodynamics

ˌθɜːməʊdaɪˈnæmɪks

nhiệt hễ lực học

unit cell

ˈjuːnɪt sɛl

ô 1-1 vị

vaporization

ˌveɪpəraɪˈzeɪʃən

sự hóa hơi, bốc hơi

enzyme

ˈɛnzaɪm

Enzym, men, chất xúc tác

substrate

ˈsʌbstreɪt

cơ chất

isomer

ˈaɪ.soʊ.mɚ

đồng phân

reaction

ri(ː)ˈækʃən

phản ứng

balance

ˈbæləns

sự cân bằng

formula

ˈfɔːmjʊlə

công thức

molecule

ˈmɒlɪkjuːl

phân tử

atom

ˈætəm

nguyên tử

molarity

moʊˈlær·ɪ·t̬i

nồng độ phân tử

proton

ˈprəʊtɒn

proton

neutron

ˈnjuːtrɒn

nơtron

electron

ɪˈlɛktrɒn

điện tử

quark

kwɔːk

hạt quark

orbital

ˈɔːbɪtl

quỹ đạo

litmus

ˈlɪtməs

quỳ tím

chelate

ˈkiː.leɪt

Phức chất

ligand

ˈlɪɡ.ənd

phối tử

beta particle

ˈbiːtə ˈpɑːtɪkl

hạt beta

binding energy

ˈbaɪndɪŋ ˈɛnəʤi

Năng lượng liên kết

chemical property

ˈkɛmɪkəl ˈprɒpəti

Tính chất hóa học

covalent bond

kəʊˈveɪlənt bɒnd

liên kết cộng hóa trị

dissociation

dɪˌsəʊsɪˈeɪʃən

phân ly

effusion

ɪˈfjuːʒən

tràn ra

electrolysis

ɪlɛkˈtrɒlɪsɪs

điện phân

endpoint

ˈɛndˌpɔɪnt

Phép đo điểm cuối

entropy

ˈɛntrəpi

Sự láo loạn

equilibrium

ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm

Cân bằng hóa học

equivalence point

ɪˈkwɪvələns pɔɪnt

điểm tương đương

excess reagent

ɪkˈsɛs ri(ː)ˈeɪʤənt

chất bội phản ứng dư

excited state

ɪkˈsaɪtɪd steɪt

Trạng thái kích thích

family

ˈfæmɪli

nhóm nguyên tố

kinetic energy

kaɪˈnɛtɪk ˈɛnəʤi

động năng

mass

mæs

khối lượng

oxidation number

ˌɒksɪˈdeɪʃən ˈnʌmbə

Số ôxy hóa

nucleon

ˈnuː.kli.ɑːn

hạt nhân nguyên tử

pressure

ˈprɛʃə

sức ép

volatile

ˈvɒlətaɪl

bay hơi

the periodic table

ðə ˌpɪərɪˈɒdɪk ˈteɪbl

bảng tuần hoàn

turbidity

tɜːˈbɪdɪti

độ đục

carbon chain

ˈkɑːbən ʧeɪn

chuỗi carbon

chemist

ˈkɛmɪst

nhà hóa học

nonchemical

ˌnɑːnˈkem.ɪ.kəl

phi hóa học

hydrogenated

haɪˈdrɑː.dʒə.neɪ.t̬ɪd

hydro hóa

*

Thuật ngữ và viết tắt trong tiếng Anh chăm ngành hóa học

Từ vựng (Vocabulary)

Viết đầy đủ

Nghĩa (Meaning)

pH

potential of hydrogen

Độ pH

AAS

(Atomic Absorption Spectroscopy)

quang phổ kêt nạp nguyên tử

AT NO

(Atomic Number)

số nguyên tử

BP

(Boiling Point)

điểm sôi

CBR

(Chemical, Biological, Radiological)

hóa chất, sinh học, phóng xạ

CSAC

(Chemical Safety Analysis & Control)

phân tích và kiểm soát bình an hóa chất

CSTR

(Continuously Stirred Tank Reactor)

lò bội nghịch ứng trong bể khuấy liên tục

CVCS

(Chemical Volume Control System)

hệ thống điều hành và kiểm soát thể tích

CWA

(Chemical Warfare Agent)

tác nhân chiến tranh hóa học

DLS

(Dynamic Light Scattering)

phân tán ánh sáng động

DM

(Dry Matter)

vật chất khô

DM

(Dipole Moment)

mô men lưỡng cực

DOC

(Dissolved Organic Compounds)

hợp chất hữu cơ hòa tan

DRR

(Double Replacement Reaction)

trạng thái lượng tử rời rạc

EEC

(Equilibrium Equivalent Concentration)

nồng độ tương tự cân bằng

EER

(Equilibrium Exchange Rate)

tỷ lệ hội đàm cân bằng

EM

(ElectroMagnetic)

điện từ

EM

(Elevated Moisture)

độ ẩm tăng cao

FC

(Fragment Crystallization)

kết tinh mảnh

FE

(Free Energy)

năng lượng từ bỏ do

FIPS

(Fast Imaging Plasma Spectrometer)

máy quang đãng phổ plasma hình hình ảnh nhanh

*

Những nguồn học tập từ vựng giờ Anh chăm ngành hóa học

Các đầu sách học tập tiếng Anh siêng ngành hóa học

Ngoài sách giáo trình học tập tiếng Anh chuyên ngành tại các trường huấn luyện và giảng dạy ngành hóa học, bạn học tiếng Anh muốn bổ sung cập nhật vốn tự ngành hóa học rất có thể tham khảo một số trong những đầu sách học tập tiếng Anh chuyên ngành chất hóa học sau đây:

International Baccalaureate Chemistry Vocabulary Workbook: Learn the key words of the IB Chemistry Test

Oxford Dictionary of Chemistry

Basic English for Chemistry

The Vocabulary Of Organic Chemistry

Các áp dụng học giờ Anh chăm ngành hóa học

Một số áp dụng giúp người học giờ Anh ngành hóa trong quá trình học gồm:

Equate Formula Solver

Periodic Table

Unreal Chemist

Các website học tiếng Anh chuyên ngành hóa học

Ngoài ra, fan học tiếng Anh gồm thể update kiến thức cũng giống như nâng cấp vốn tự vựng trong nghành nghề dịch vụ hóa học bằng cách theo dõi những trang web hỗ trợ kiến thức chăm ngành hóa học bởi tiếng Anh bên dưới đây:

Mẫu câu tiếp xúc tiếng Anh thực hiện từ vựng siêng ngành hóa học

This reaction isn’t working. I"m supposed khổng lồ get nitrogen gas, but I don"t seem to be getting anything except air. (Phản ứng này không hoạt động. Đáng lẽ nó nên ra khí nitơ, cơ mà nó bên cạnh đó chẳng cho ra gì khác quanh đó không khí.)

A reaction takes place & nitrogen gas is produced. (Một bội phản ứng xảy ra và khí nitơ được tạo nên ra.)

I put some sulfuric acid into this chạy thử tube here. & then I địa chỉ a piece of iron metal lớn it. (Tôi cho thêm một ít axit sunfuric vào ống nghiệm này đây. Và kế tiếp tôi thêm 1 miếng kim loại sắt vào nó.)

It should come out of the glass tubing và go into this other thử nghiệm tube. But it doesn"t. (Nó xứng đáng lẽ sẽ ra khỏi ống chất liệu thủy tinh này và lấn sân vào ống nghiệm kia. Cơ mà nó ko hề.)

Nothing happens? (Chẳng gồm phản ứng gì sao?)

It"s completely colorless và tasteless. (Nó hoàn toàn không màu với không vị.)

We need lớn clean test tubes. (Chúng ta đề xuất làm sạch ống nghiệm.)

Let"s take the iron & the H2SO4 from different sources - from those reagent bottles on that lab table over there. (Hãy đem sắt cùng H2SO4 từ những nguồn không giống nhau - từ hồ hết lọ đựng hóa chất trên bàn phân tích đằng kia.)

All I have to do is write this experiment up. (Tất cả đông đảo gì tôi yêu cầu làm là viết lại thí điểm này.)

Absolute zero is OK. It is the lowest possible temperature. Theoretically, at absolute zero, atoms stop moving. (Độ không tuyệt vời là được. Đây là ánh sáng thấp nhất có thể. Về lý thuyết, ở ánh sáng không tuyệt đối, những nguyên tử chấm dứt chuyển động.)

There are 6 noble gases in the periodic table. They giới thiệu a quite similar chemical properties. (Có 6 khí trơ trong bảng tuần hoàn. Chúng gồm đặc tính chất hóa học khá giống nhau.)

*

Bài tập vận dụng

Bài 1: Chọn đáp án đúng:

1. The substances that are added khổng lồ a system lớn cause or demo a chemical reaction are called …

A. Reactants

B. Products

C. Catalysts

2. After a chemical reaction, the properties of the products are …

A. The same as the properties of the reactants.

B. Different from the properties of the reactants

C. A combination of the properties of the reactants

3. A precipitate is a …

A. Gas

B. Liquid

C. Chunky substance

4. An atom is considered to be … when the number of protons & electrons are equal.

A. Positive

B. Negative

C. Neutral

Bài 2: Dịch nghĩa những từ sau

alkaline: _______________

acid: _______________

base: _______________

catalyst: _______________

anode: _______________

chemical equation: _______________

condensation: _______________

inhibitor: _______________

organic compound: _______________

radioactive: _______________

solvent: _______________

synthesis: _______________

vaporization: _______________

chemical property: _______________

oxidation number: _______________

Đáp án:

Bài 1:

1. A

2. C

3. C

4. C

Bài 2:

alkaline: kiềm

acid: axit

base: bazơ

catalyst: hóa học xúc tác

anode: cực dương

chemical equation: phương trình hóa học

condensation: sự ngưng tụ

inhibitor: chất ức chế

organic compound: hợp chất hữu cơ

radioactive: phóng xạ

solvent: dung môi

synthesis: sự tổng hợp

vaporization: sự hóa hơi, bốc hơi

chemical property: đặc thù hóa học

oxidation number: Số ôxy hóa

Tổng kết

Như vậy, bài viết vừa chia sẻ với bạn học danh sách các từ vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành chất hóa học cơ bạn dạng nhất. Kèm từ đó là các nguồn tư liệu quý giá, giúp bạn học hoàn toàn có thể chủ rượu cồn tự đào sâu vào kiến thức và kỹ năng ngành hóa học bởi tiếng Anh. Với mối cung cấp tài liệu cô ứ này, tác giả bài viết hy vọng để giúp người học thay chắc kỹ năng và hoàn toàn có thể áp dụng trơn tru tru từ vựng giờ anh siêng ngành hóa học.