Xem Phim Tùy Đường Diễn Nghĩa Vtv2

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 66/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI,BỔ SUNG PHỤ LỤC 2, PHỤ LỤC 4 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-HĐND NGÀY06 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUYHOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONGKHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ quy định Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của dụng cụ Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức triển khai chính quyềnđịa phương ngày 22 mon 11 năm 2019;

Căn cứ luật pháp Quy hoạch ngày 24tháng 11 năm 2017;

Căn cứ giải pháp Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của 37 hình thức có tương quan đến quy hướng ngày 20tháng 11 năm 2018;

Căn cứNghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 mon 8 năm2019 của Ủy ban hay vụ Quốc hội về giải thích một số điều của hình thức quy hoạch;

Căn cứ nghị quyết 64/NQ-CP ngày 06tháng 5 năm 2022 của chính phủ quy định về tiến hành chính sách, điều khoản về công tác làm việc quy hoạch kể từ khi luật quy hướng cóhiệu lực thi hành cùng một số chiến thuật nhằm cải thiện chấtlượng cùng đẩy nhanh quy trình lập quy hướng thời kỳ 2021 - 2030; về việc hoàn thiệnthủ tục, làm hồ sơ trình một số dự án luật;

Căn cứ Thông bốn số05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm trước đó của bộ Kế hoạch với Đầu bốn hướng dẫntổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh và chào làng quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - thôn hội; quy hoạch ngành, nghành nghề dịch vụ và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ quyết nghị số 116/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh về việc trải qua điều chỉnh Quy hoạch cải tiến và phát triển mạnglưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long mang đến năm 2020 với định đào bới năm 2030;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày09 mon 5 năm 2022 của Ủy ban quần chúng tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộquy hoạch tuyến phố ĐT909B thuộc Quy hoạch trở nên tân tiến mạng lưới giao thông tỉnhVĩnh Long mang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế - chi tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến bàn bạc của đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh trên kỳ họp.

Bạn đang xem: Xem phim tùy đường diễn nghĩa vtv2

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửađổi, bổ sung Phụ lục 2, Phụ lục 4 phát hành kèm theo nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng dân chúng tỉnh về việc thông qua điều chỉnhQuy hoạch cải cách và phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường bộ tỉnh Vĩnh Long mang lại năm 2020và định tìm hiểu năm 2030, rõ ràng như sau:

1. Điều chỉnh hướng tuyến, lý trình con đường đườngĐT909B

- Điểm đầu: tại Km1+892 Quốc lộ 53.

- Điểm cuối: trường đoản cú rạch thủy lợi đếngiao với tuyến đường Phú Lộc - bầu Gốc (ĐH40) tại Km08+900và cho Quốc lộ 1A tại Km2084+749.

2. Điềuchỉnh, bổ sung cập nhật chiều rộng khía cạnh cắtngang tuyến đường ĐT909B

Lý trình

Theo ngôn từ quy hoạch được xem xét (NQ 116/NQ-HĐND)

Đề nghị điều chỉnh, té sung

Km1+950 mang lại Km3+500.

(2,5+7+2,5)m=12m.

Trong đó:

- Mặt đường 7m.

- Lề gia gắng mỗi mặt 2m.

- Lề đất đảm bảo mỗi bên 0,5m.

(1+12+1)m=14m.

Trong đó:

- Mặt mặt đường 12m.

- Lề khu đất mỗi bên 1,0m.

Km3+500 mang lại Km6+660.

(2,5+7+2,5)m=12m.

Trong đó:

- Mặt đường 7m.

- Lề gia chũm mỗi bên 2m.

- Lề đất bảo vệ mỗi bên 0,5m.

(1+12+1)m=14m.

Trong đó:

- Mặt con đường 12m.

- Lề đất mỗi mặt 1,0m.

Km6+660 đến Km9+060.

(2,5+7+2,5)m=12m.

Trong đó:

- Mặt con đường 7m.

- Lề gia cụ mỗi mặt 2m.

Xem thêm: Xem Phim Hàn Quốc Tình Cảm Lãng Mạn Hàn Quốc Hay, Mới Nhất 2020

- Lề đất đảm bảo mỗi mặt 0,5m.

(1+12+1)m=14m.

Trong đó:

- Mặt mặt đường 12m.

- Lề khu đất mỗi bên 1,0m.

Km9+060 cho Km10+960 (đoạn trường đoản cú KCN Hòa Phú mang lại đường ĐH40).

Chưa gồm quy hoạch.

(1+12+1)m=14m.

Trong đó:

- Mặt con đường 12m.

- Lề khu đất mỗi mặt 1,0m.

Km10+960 mang lại Km12+260 (đoạn trùng với đường ĐH40).

(1+5,5+1)m=7,5m.

Trong đó:

- Mặt con đường 5,5m.

- Lề mỗi bên 1m.

(1+12+1)m=14m.

Trong đó:

- Mặt con đường 12m.

- Lề khu đất mỗi bên 1,0m.

Các câu chữ khác không thay đổi theo Nghịquyết số 116/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng dân chúng tỉnh VĩnhLong.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủyban quần chúng. # tỉnh phê lưu ý điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phát triển mạng lướigiao thông tỉnh Vĩnh Long mang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo tổchức triển khai triển khai Nghị quyết.

2. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồngnhân dân và đại biểu Hội đồng dân chúng tỉnh đo lường và tính toán việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghịỦy ban chiến trường Tổ quốc việt nam tỉnh phối phù hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đạibiểu Hội đồng quần chúng tỉnh đo lường và tính toán việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã làm được Hội đồng nhândân thức giấc Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp lắp thêm 4 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022 vàcó hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

chỗ nhận: - Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; - bao gồm phủ; - Bộ giao thông vận tải; - cỗ Kế hoạch & Đầu tư; - kiểm toán nhà nước quanh vùng IX; - tỉnh giấc ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị chức năng tỉnh Vĩnh Long; - Đại biểu Hội đồng dân chúng tỉnh; - Văn phòng: tỉnh giấc ủy, Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh; - các Sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - công báo tỉnh, site thông tin HĐND tỉnh; - Lưu: VT.